Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden All-In Steigers

D. Zuidema h.o.d.n. All-In Steigers (hierna: All-In Steigers) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66289181 en is gevestigd aan Van Limburg Stirumware 36 (8014PA) te Zwolle.

 

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Huurder tot het verrichten van diensten door Verhuurder waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Diensten: de diensten die Verhuurder aanbiedt, is het verhuren van steigers, het controleren hiervan op deugdelijkheid alsmede de montage van steigers ten behoeve van Huurder.

6. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst aangaat met All-In Steigers.

7. Gehuurde: de roerende zaken die door Verhuurder worden verhuurd zijn steigers.

8. Huurder: de Opdrachtgever een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verhuurder.

9. Overeenkomst: De overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verhuur van het Gehuurde.

10. Verhuurder: De aanbieder van het Gehuurde aan Huurder, hierna: All-In Steigers.

11. Werkzaamheden: De werkzaamheden die All-In Steigers aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de ruimste zin van het woord binnen de (de)montage en/of installatie van het Gehuurde.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van All-In Steigers en iedere Overeenkomst tussen All-In Steigers en een Huurder.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Huurder de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal All-In Steigers aan Huurder aangeven op welke wijze Huurder de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van All-In Steigers zijn gepubliceerd, zodat Huurder deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met All-In Steigers is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Huurder.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door All-In Steigers gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door All-In Steigers gedane Aanbod is vrijblijvend. All-In Steigers is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Huurder schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd en/of Huurder het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft All-In Steigers het recht een Overeenkomst met een potentiële Huurder om een voor All-In Steigers gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en het Gehuurde met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Huurder in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen All-In Steigers niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). All-In Steigers kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Gehuurde.

4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van All-In Steigers zijn indicatief en geven de Huurder bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Huurder een Aanbod c.q. Overeenkomst van All-In Steigers heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan All-In Steigers te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, dan wel door het Gehuurde te betalen.

2. Een Aanbod kan door All-In Steigers gedaan worden via de website, in de verkoopruimte van All-In Steigers en buiten de verkoopruimte van All-In Steigers.

3. All-In Steigers heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

4. Indien Huurder het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met All-In Steigers, zal All-In Steigers de Overeenkomst met Huurder schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is All-In Steigers daaraan niet gebonden.

6. Elke overeenkomst die met All-In Steigers wordt aangegaan of een project dat door Huurder aan All-In Steigers wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met All-In Steigers is verbonden.

7. Het herroepingsrecht van Huurder is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

8. All-In Steigers is niet gehouden aan een Aanbod indien Huurder redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Huurder geen rechten ontlenen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.

2. Zowel Huurder als All-In Steigers kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Huurder.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Huurder onverlet voor zover All-In Steigers ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Huurder dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Huurder de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van All-In Steigers tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van All-In Steigers is hierbij leidend.

6. Zowel Huurder als All-In Steigers kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is All-In Steigers nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. All-In Steigers zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. De Overeenkomst op basis waarvan All-In Steigers de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Huurder. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Huurder verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door All-In Steigers aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. All-In Steigers heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Huurder verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is All-In Steigers aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Huurder niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door All-In Steigers of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Huurder komen, sprake is van vertraging heeft All-In Steigers recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Huurder.

5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft All-In Steigers het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

6. All-In Steigers kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Huurder, in de vorm van een borgsom dan wel vooruitbetaling.

7. All-In Steigers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat All-In Steigers is uitgegaan van door de Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor All-In Steigers bekend was.

8. Huurder vrijwaart All-In Steigers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Huurder toerekenbaar zijn.

 

Artikel 7 – Installatie/montage steigers

1. All-In Steigers zal zich inspannen om de installatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat All-In Steigers ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.

2. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3. De omvang van de uitvoering van de Werkzaamheden strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. All-In Steigers zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.

4. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

       Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, modellen, aansluitingen en meer tijdig en op de door All-In Steigers gewenste wijze aan All-In Steigers er beschikking worden gesteld;

       All-In Steigers op de overeengekomen datum(s) en tijden toegang krijgt tot de locatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is All-In Steigers gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.

       De door Opdrachtgever ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, dat All-In Steigers geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;

       All-In Steigers tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en/of hulpmiddelen;

       De locatie in zodanige staat is dat All-In Steigers ongehinderd haar Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;

       Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het terrein waarop de steiger gemonteerd en/of geplaatst dient te worden, horizontaal en geëgaliseerd is. Indien de betreffende locatie naar het uitsluitende oordeel van All-In Steigers ongeschikt is, is All-In Steigers gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, danwel het gehuurde te monteren en plaatsen op verzoek van Opdrachtgever, waarbij alle risico’s volledig voor rekening van Opdrachtgever komen.

5. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is All-In Steigers gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en All-In Steigers nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van All-In Steigers om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

7. Bij annulering door Opdrachtgever korter dan 48 uur voor de geplande afspraak is Opdrachtgever de kosten verschuldigd ter zake van ingehuurde medewerkers alsmede een redelijke vergoeding voor de verleturen vanAll-In Steigers.

 

Artikel 8 – Meer- en minderwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de installatie blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of (op verzoek van Opdrachtgever) nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief, en aanvullende materiaalkosten. All-In Steigers is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal All-In Steigers Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij All-In Steigers  de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is All-In Steigers gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever, of een daartoe bevoegde medewerker van Opdrachtgever, niet aanwezig is op de locatie, is All-In Steigers gerechtigd om of haar werkzaamheden op te schorten, of de naar haar professionele mening noodzakelijke werkzaamheden te verrichten, welke kosten voor rekening en risico van Opdrachtgever komen.

4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden is All-In Steigers gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra werkzaamheden leiden.

5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

 

Artikel 9 – Oplevering montage/installatie steiger

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door All-In Steigers of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft All-In Steigers recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door All-In Steigers bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. All-In Steigers spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.

4. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.

5. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door All-In Steigers gemaakte en/of (op)geleverde zaken.

6. Indien All-In Steigers te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd. 

7. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan All-In Steigers kan worden toegerekend.

8. All-In Steigers is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van All-In Steigers.

9. All-In Steigers is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

 

Artikel 10 – Keuring en rapportage steigers

1. Zuidema Dienstverlening kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Zuidema Dienstverlening de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. De door Zuidema Dienstverlening verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Zuidema Dienstverlening verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Zuidema Dienstverlening wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Zuidema Dienstverlening gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Zuidema Dienstverlening kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

5. Opdrachtgever zal Zuidema Dienstverlening schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

6. De door Zuidema Dienstverlening verrichte metingen worden naar beste kennis en inzicht opgesteld, en zo getrouw mogelijk weergegeven, doch staat Zuidema Dienstverlening niet in voor het bestaan van enige onjuistheden of onvolledigheden van de metingen. Zuidema Dienstverlening is niet aansprakelijk voor een onjuiste en/of onvolledige meting.

7. In geval van werkzaamheden die zien op waarneming, geschiedt dat voor zover hetgeen waargenomen kan worden met het blote oog, zonder apparatuur en/of andere hulpmiddelen (hieronder tevens begrepen steigers, ladders e.d.), en op alle zichtbare ((onder)delen van) objecten.

8. De  uitgevoerde werkzaamheden zijn een momentopname op basis van het zicht alsmede de wettelijke regels en richtlijnen waaraan steigers dienen te voldoen, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 11 – Gebruiksvoorschriften en verplichtingen Huurder

1. Huurder is verplicht het Gehuurde in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de Overeenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken.

2. Huurder heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van de door All-In Steigers (op)geleverde zaken.

3. Doorverhuur is verboden tenzij Huurder expliciet schriftelijk toestemming van All-In Steigers heeft om het Gehuurde door te verhuren aan derden. In het geval van doorverhuur is Huurder op gelijke wijze als voor het eigen gebruik is overeengekomen in deze voorwaarden aansprakelijk voor het gebruik door deze derde.

4. Opdrachtgever is verplicht de steiger op dusdanige manier te gebruiken dat deze op locatie blijft voldoen aan de (voorgeschreven) veiligheidsvoorschriften. Indien sprake is van harde wind (windkracht 6 en hoger) is het niet toegestaan de steiger te betreden. Bij gebreke van het opvolgen van de veiligheidsvoorschriften is Opdrachtgever zelf volledig aansprakelijk voor alle ontstane schade.

5. Huurder is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat door of vanwege huurder en door (het gebruik van) het Gehuurde geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan All-In Steigers, de buren en de verdere omgeving.

6. Huurder is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat geen schade aan het milieu in welke vorm dan ook, zoals door de uitstoot van stoffen of door bodem-, grondwater-, oppervlaktewater- of luchtverontreiniging, ontstaat of redelijkerwijze kan ontstaan. Huurder is gehouden genoegzame voorzorgsmaatregelen hiertegen te nemen. Bij enig handelen of nalaten in strijd met deze verplichtingen is Huurder jegens All-In Steigers en derden gehouden tot tijdige, behoorlijke en/of volledige opruiming daarvan. Ook is Huurder dan jegens All-In Steigers en derden volledig aansprakelijk voor de door die verontreiniging ontstane schade van All-In Steigers en derden, met inbegrip van de kosten van eventuele opruiming van de hiervoor bedoelde verontreiniging door derden, zoals de overheid of All-In Steigers, in weerwil van de eigen gehoudenheid van Huurder tot die opruiming krachtens de Overeenkomst.

7. Huurder heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beschikken over de vergunningen en/of ontheffingen die voor het overeengekomen gebruik van het Gehuurde benodigd zijn of worden. Het niet voldoen aan voornoemde verplichting komt voor rekening en risico van Huurder en geeft geen grond ontbinding van de Overeenkomst.

8. Huurder dient voorafgaand aan de aanvang van de huurperiode het Gehuurde verzekerd te hebben, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen .

9. Huurder is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan, in of door het Gehuurde als gevolg van vorst, neerslag, storm, andere weersomstandigheden, kortsluiting, brand, lekkage, e.d.

10. Het is aan Huurder verboden de inrichting of gedaante van het Gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van All-In Steigers. Dergelijke veranderingen kunnen de veiligheid verminderen en komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.  All-In Steigers is slechts verplicht hieraan mee te werken indien deze veranderingen noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het Gehuurde. All-In Steigers heeft het recht om aan de verlening van schriftelijke toestemming voorwaarden te verbinden of daarbij een last op te leggen, daaronder begrepen een verhoging van de huurprijs indien de veranderingen en toevoegingen daartoe een redelijke aanleiding mochten geven.

11. Door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het Gehuurde en moeten voor of bij het einde van de Overeenkomst door Huurder ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij bij of na het geven van schriftelijke toestemming door All-In Steigers anders door partijen mocht zijn overeengekomen.

12. Huurder is verplicht het Gehuurde na afloop van de huurperiode schoon ter beschikking te stellen aan All-In Steigers en af te leveren conform de Overeenkomst.

13. Huurder heeft geen aanspraak op enige vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking van All-In Steigers of enige derde in verband met door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen van het Gehuurde en toevoegingen aan het Gehuurde die bij of na het einde van de Overeenkomst om welke reden dan ook niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.

14. Huurder is verplicht alle door All-In Steigers verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de huurperiode en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat All-In Steigers niet in staat is een volledige uitvoering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Huurder.

15. All-In Steigers is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Huurder te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is All-In Steigers verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door All-In Steigers voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

16. All-In Steigers kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is All-In Steigers gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Huurder. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Huurder dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan All-In Steigers.

 

Artikel 12 – Verplichtingen Verhuurder

1. All-In Steigers zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en is verplicht het Gehuurde ter beschikking van Huurder te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.

2. All-In Steigers zal het Gehuurde in goede staat van onderhoud en zonder door een deskundige waarneembare gebreken te leveren, behalve indien en/of voor zover onderhoudsgebreken en/of andere gebreken vermeld mochten zijn.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft All-In Steigers het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

 

Artikel 13 – Levering

1. Huurder is verplicht het Gehuurde af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Huurder niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door All-In Steigers of er door andere omstandigheden buiten de macht van All-In Steigers enige vertraging ontstaat, heeft All-In Steigers recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Huurder dient All-In Steigers schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Huurder heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

3. Indien de Huurder afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is All-In Steigers gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Huurder.

4. Indien de overeengekomen zaken worden bezorgd door All-In Steigers of een externe vervoerder is All-In Steigers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien All-In Steigers gegevens behoeft van Huurder in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Huurder alle gegevens nodig voor de uitvoering aan All-In Steigers ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien All-In Steigers een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.

7. All-In Steigers is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. All-In Steigers is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken dienen binnen 24 uur na levering aan All-In Steigers schriftelijk te worden gemeld op info@all-insteigers.nl. Bij beschadiging van het Gehuurde door onzorgvuldige omgang door Huurder zelf, is Huurder zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Gehuurde.

9. Huurder wordt geacht het Gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en is gehouden om het Gehuurde in goede staat terug te geven. Indien bij of na teruglevering uit onderzoek blijkt dat het teruggeleverde niet in goede staat verkeert, is Huurder verplicht de herstelkosten en eventuele andere schade aan All-In Steigers te vergoeden. Huurder is voorts te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan, en/of veroorzaakt door het Gehuurde tijdens alle transporten, die door of in opdracht van Huurder worden uitgevoerd.

 

Artikel 14 – Gebreken

1. All-In Steigers staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst zoals tussen partijen is gesloten.

2. All-In Steigers is gehouden om op verlangen van Huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of de kosten van het verhelpen van de gebreken redelijkerwijs niet van All-In Steigers zijn te vergen.

3. Elke schade en ieder verlies moet terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur aan All-In Steigers gemeld worden. Indien overeengekomen, zorgt All-In Steigers voor een verdere afhandeling van de schade en/of herstel van de schade. Huurder is verplicht de aanwijzingen van All-In Steigers op te volgen.

4. Huurder is zelf aansprakelijk voor de hiernavolgende kosten en schades, en vrijwaart All-In Steigers van:

  1. Schade door het verlies van het Gehuurde en/of de daarbij behorende documenten;
  2. De schade die om welke reden dan ook niet door de verzekeringsmaatschappij van Huurder wordt vergoed;
  3. Schade door onzorgvuldig handelen van Huurder zelf.

5. Gebreken aan door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, All-In Steigers of derden worden niet als gebreken van het Gehuurde als bedoeld in artikel 7:204 BW aangemerkt en geven Huurder geen enkele aanspraak jegens All-In Steigers. Voor uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, All-In Steigers of derden is Huurder aansprakelijk. Huurder zal All-In Steigers voor eventuele aanspraken van derden jegens All-In Steigers in verband daarmee vrijwaren.

6. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Huurder bij grondige inspectie van het Gehuurde niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan All-In Steigers terstond na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld.

 

Artikel 15 – Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden zaken niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

3. Huurder is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Huurder door All-In Steigers ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Huurder een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Huurder het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. All-In Steigers is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

 

Artikel 16 – Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

2. Huurder kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Huurder dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van All-In Steigers. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van All-In Steigers een andere betalingstermijn overeenkomen.

4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Huurder is overeengekomen, is All-In Steigers gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

5. In geval van overlijden, faillissement, beslag of surseance van betaling van Huurder zijn de vorderingen van All-In Steigers op de Huurder onmiddellijk opeisbaar ook dient het Gehuurde dan terstond door Huurder althans diens erfgenamen in de macht van All-In Steigers te worden gebracht.

6. All-In Steigers heeft het recht de door de Huurder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. All-In Steigers kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Huurder een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. All-In Steigers kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Wanneer Huurder niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting zal Huurder eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Huurder binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

8. Vanaf de datum dat Huurder in verzuim is, zal All-In Steigers zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

9. Indien All-In Steigers meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Huurder.

 

Artikel 17 – Garantie

All-In Steigers staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 

Artikel 18 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging          

1. All-In Steigers gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Huurder en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal All-In Steigers de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan All-In Steigers.

2. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van All-In Steigers verwerkt worden. Huurder staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Huurder All-In Steigers tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien All-In Steigers op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 19 – Opschorting en ontbinding

1. All-In Steigers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Huurder de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is All-In Steigers bevoegd de tussen haar en Huurder bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Huurder, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met All-In Steigers gesloten Overeenkomst voortvloeien. All-In Steigers is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

3. Voorts is All-In Steigers bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van All-In Steigers op Huurder onmiddellijk opeisbaar. Wanneer All-In Steigers de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. Huurder mag het Gehuurde niet zonder expliciete en schriftelijke toestemming van All-In Steigers retour zenden.

6. Bij beëindiging van de huurperiode verliest Huurder onmiddellijk het recht tot gebruik van het Gehuurde.

7. All-In Steigers is gerechtigd al het eigendom terug te vorderen wanneer de Overeenkomst wordt ontbonden.

8. All-In Steigers behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 20 – Beperking aansprakelijkheid Diensten

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van All-In Steigers, is All-In Steigers uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Huurder All-In Steigers binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en All-In Steigers deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat All-In Steigers in staat is om adequaat te reageren. 

2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, tenzij Huurder bewijst dat aan hem en aan personen voor wie hij in de verhouding tot All-In Steigers verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, met betrekking tot het ontstaan van die schade geen schuld treft.

3. All-In Steigers is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde.

4. All-In Steigers is niet aansprakelijkheid voor eventueel aan Huurder opkomende schade door het niet tijdig ter beschikking stellen van het Gehuurde, tenzij een latere terbeschikkingstelling van het Gehuurde aan Huurder ontstaat door eigen opzet of eigen grove schuld van All-In Steigers zelf.

5. All-In Steigers is nimmer aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van het Gehuurde buiten haar macht om tijdens de huurperiode door Huurder. Huurder dient zich te houden aan gebruik van het Gehuurde volgens meegeleverde de handleiding en instructies van All-In Steigers.

6. Indien schade ontstaat tijdens de huurperiode is Huurder gehouden alle schade te vergoeden indien dit niet onder de garantie valt en/of All-In Steigers de schade niet kosteloos kan (laten) herstellen.

7. Houdt Huurder na het einde van Overeenkomst het Gehuurde onrechtmatig onder zich, dan kan All-In Steigers over de tijd dat hij het gehuurde mist een vergoeding gebaseerd op de huurprijs vorderen.

8. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door All-In Steigers leidt tot aansprakelijkheid van All-In Steigers, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Huurder geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens All-In Steigers. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

9. All-In Steigers is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade, immateriële schade en schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

10. Opdrachtgever vrijwaart Huisman Bouwadvies voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Huisman Bouwadvies geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Huisman Bouwadvies.

11. Enige door Huisman Bouwadvies opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Huisman Bouwadvies.

12. De inhoud van het opgeleverde advies van Huisman Bouwadvies is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Huisman Bouwadvies opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Huisman Bouwadvies. Huisman Bouwadvies is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

13. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Huisman Bouwadvies nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Huisman Bouwadvies haar eigen advies.

14. Enige afwijzing van of enigszins van Opdrachtgever diens verwachting afwijkende resultaten met betrekking tot door Huisman Bouwadvies aangevraagde vergunningen op basis van door Opdrachtgever verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Huisman Bouwadvies.

15. All-In Steigers is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites. All-In Steigers is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

16. All-In Steigers staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens All-In Steigers verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

17. Alle aanspraken van Huurder wegens tekortschieten aan de zijde van All-In Steigers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij All-In Steigers binnen een jaar nadat Huurder bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Huurder vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 21 – Beperking van aansprakelijkheid Werkzaamheden

1. In aanvulling en in afwijking van de bepalingen inzake de beperking van aansprakelijkheid voor Diensten, gelden de hiernavolgende aansprakelijkheidsbepalingen ten aanzien van de werkzaamheden.

2. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor All-In Steigers aansprakelijk is (gebleken), dient All-In Steigers in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.

3. In geval van maatvoering is All-In Steigers niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen van inmetingen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole.

4. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij All-In Steigers zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten. Ook is All-In Steigers niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Opdrachtgever.

5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6. All-In Steigers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het verkeer op de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd.

7. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, gereedschappen, machines, materialen en meer die All-In Steigers in het kader van de uitvoering van de overeenkomt tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.

8. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is, zoals bijvoorbeeld asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

9. All-In Steigers is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. All-In Steigers levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.). Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

10. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen fabrieksgaranties komen te vervallen. All-In Steigers is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden.

 

Artikel 22 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan All-In Steigers verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan All-In Steigers zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

2. Huurder vrijwaart All-In Steigers van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Huurder vrijwaart All-In Steigers voor alle aanspraken van Huurder en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Huurder, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 23 – Overmacht

1. All-In Steigers is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van All-In Steigers, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Huurder aan All-In Steigers zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van All-In Steigers en (xi) overige situaties die naar het oordeel van All-In Steigers buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. All-In Steigers heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat All-In Steigers haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover All-In Steigers ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is All-In Steigers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 24 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van het Gehuurde dat voorwerp van de Overeenkomst is, gaat over op Huurder zodra het Gehuurde in de macht van Huurder is gebracht. Hiervan is in ieder geval sprake indien het Gehuurde is geleverd op het afleveradres van Huurder.

 

Artikel 25 – Geheimhouding

1. All-In Steigers en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

2. Indien All-In Steigers op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en All-In Steigers zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is All-In Steigers niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen All-In Steigers en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 26 – Klachten

1. Indien Huurder niet tevreden is over het Gehuurde en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst van All-In Steigers is Huurder verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@all-insteigers.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Huurder voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil All-In Steigers de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. All-In Steigers zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 27 – Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen All-In Steigers en Huurder is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. All-In Steigers heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Huurder hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. All-In Steigers heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

5. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen All-In Steigers en Huurder worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Zwolle, 12 oktober 2021

Pagina 22 van 22 – Zuidema Dienstverlening